دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
معرفی

مشخصات فردی

نام : عبداله   قاسمی

پست الکترونیکی : a-ghasemi@srbiau.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری حرفه‌ای

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : تربیت بدنی

سوابق اجرایی

عضویت در جوامع علمی

نحوه همکاری

محل خدمت : دانشکده علوم انسانی و اجتماعی

مرتبه علمی : استادیار

سمت اجرایی در دانشگاه : عضو گروه تربیت بدنی -علوم ورزشی

نوع استخدام : آزمایشی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1385/02/24

عبداله قاسمی

محل خدمت:   دانشکده علوم انسانی و اجتماعی

مرتبه علمی : استادیار

^